Meeting of Styles Kosovo is about to happen in Pristina!
First edition “AGE OF ABUNDANCE
19-21 MAY 2017 || Pristina

You should visit this artistic gathering if you happen to be here!

The “International Meeting of Styles” (MOS) is an international network of graffiti artists and aficionados that began in Wiesbaden, Germany in 2002.
Brought together and inspired by their passion for graffiti, MOS aims to create a forum for the international art community to communicate, assemble and exchange ideas, works and skills, but also to support intercultural exchange. The “Meeting Of Styles” as its name says, is a meeting of styles, created in order to support the netting of the international art-community. It is not meant to be a forum only for classical and traditonal Graffiti-Artists and -Writers, but a podium to present all different types of urban art!

MOS KOSOVO

National partner for MOS Kosovo;

Art Development Center-Q’art
____________

International Meeting Of Styles“, (MOS) është një rrjet ndërkombëtarë i artistëve dhe admiruesve të Grafitit, qe filloi në Wiesbaden, Gjermani në vitin 2002.
Të bashkuar dhe të frymëzuar nga pasioni i tyre për grafitin, MOS ka për qëllim të krijoj një forum për komunitetin ndërkombëtarë të artit, për të komunikuar, për të mbledhur dhe për të shkëmbyer ide, punë dhe aftësi, por edhe për të përkrahur shkëmbimin ndërkulturor. “Meeting Of Styles”, ashtu sikurse edhe emri tregon, është një përballje e stileve, i krijuar me qëllim të përkrahjes së bashkëpunimit të artistëve ndërkombëtarë. Nuk është e thënë të jetë një forum vetëm për artistët dhe shkrimtarët klasik dhe tradicional të grafitit, por një podium që prezanton të gjitha llojet e ndryshme të artit urban!

MOS KOSOVË

Partner Kombëtare për MOS Kosovë;

Art Development Center-Q’art